Notă de informare cu privire la prelucrarea datelor personal pentru furnizarea serviciilor I’Velo 

 

 

Notă de informare cu privire la prelucrarea datelor personal pentru furnizarea serviciilor I’Velo 

 • Datele cu caracter personal pe care ni le furnizați sunt colectate și prelucrate de către operatorul de date cu caracter personal Asociația Green Revolution, asociație înregistrată și funcționând, în conformitate cu legislația din România, având sediul în Strada Avrig nr. 21-31, bl U2, sc. 1, et. 10, ap. 43, Sector 2, București, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București sub nr. 36 din data de 25.03.2009, reprezentata legal prin Corneliu Belciug („AGR” sau „Noi”). 

Această informare privește toate datele cu caracter personal  colectate de către AGR în vederea furnizării unei game variate de produse şi servicii puse la dispoziție sau promovate de AGR în cadrul Proiectului I’Velo (în mod colectiv, „Serviciile I’Velo”), prin intermediul Aplicației mobile I’Velo („I’Velo App” sau „Aplicația”) sau în alte moduri alternative indicate de AGR, în termenii şi condițiile generale („Termenii Generali”).  

Pentru evitarea oricăror dubii, termenii utilizați cu majuscule şi nedefiniți expres în prezentul document vor avea semnificațiile atribuite conform Termenilor Generali . 

Pentru noi, AGR, securitatea şi confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal sunt de o importanță semnificativă. Ca atare, vom lua toate măsurile necesare în vederea asigurării securității şi confidențialității datelor cu caracter personal prelucrate, precum şi în vederea prelucrării datelor cu caracter personal în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile şi exclusiv în scopurile specificate mai jos.  

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm 

 • Pentru a putea beneficia de Serviciile I’Velo, va trebui să figurați în baza noastră de date ca având statutul de Utilizator, statut ce se dobândește conform prevederilor Termenilor și Condițiilor Generale I’Velo. În acest sens, vom colecta de la dumneavoastră următoarele date personale, atât pentru a vă identifica, cât şi pentru a vă valida identitatea, dacă este cazul:  
 • Date de identificare: numele complet, vârstă, locul şi data nașterii, cod numeric personal, seria şi numărul cărții de identitate; adresa, emitentul actului, data emiterii și data expirării actului de identitate;  
 • Date de contact: numărul de telefon și adresa/ adresele de e-mail sau adresa contului de Facebook; 
 • Copie a cărții de identitate, în cazul în care nu ați mai fost Utilizator al Serviciilor I’Velo în scopul de a vă valida identitatea, acestea fiind șterse imediat după validare 
 • Fotografie facială a dumneavoastră, în cazul în care nu ați mai fost Utilizator al Serviciilor I’Velo în scopul de a vă valida identitatea, acestea fiind șterse imediat după validare 
 • Pentru salariații AGR, imagini video de la Centrele I’Velo / Stațiile I’Velo, colectate prin intermediul camerelor de supraveghere; 
 • Înregistrări audio ale apelurilor telefonice, în cazul în care apelați la serviciile de call center.  
 • În calitate de Utilizator, puteți accesa oricând propriul cont nominal unic de Utilizator („Contul de Utilizator”) din Aplicaţie sau din Secțiunea [Contul Meu] de pe Site-ul I’Velo.. Astfel, vom putea colecta în plus față de datele cu caracter personal de mai sus, următoarele date personale 
 • Un rezumat (hash) al parolei de acces asociată Contului de Utilizator;  
 • Date opționale de profil: loc de muncă, în măsura în care optați să le adăugați în Contul de Utilizator, precum şi orice alt tip de conținut pe care AGR vă permite să-l încărcați în mod voluntar în Contul de Utilizator (e.g. materiale audio-video, testimoniale); 
 • După caz, date asociate contului de Facebook al Utilizatorului, în măsura în care adresa contului de Facebook a fost utilizată la crearea Contului de Utilizator; 
 • Date de geo-localizare colectate de  Aplicație şi istoric trasee parcurse cu biciclete sau trotinete electrice închiriate prin Serviciul I’Velo (inclusiv viteză de deplasare); 
 • Date de card bancar (în vederea efectuării plăților cu cardul, dacă este cazul) şi alte informații cu privire la tranzacțiile efectuate; datele prelucrate în acest sens sunt (i) ultimele 4 cifre din numărul cardului, (ii) tipul cardului (e.g. Visa, Mastercard etc.), (iii) luna și anul expirării. 
 • Date privind Serviciile I’Velo de închiriere biciclete sau trotinete electrice („Serviciile de Închiriere”) accesate: date generate în mod automat la achiziționarea de către Utilizator a unui abonament sau permis One Pass sau Pay per Use respectiv: stația automatizată I’Velo („Stația I’Velo”) sau centrul I’Velo („Centrul I’Velo”) de preluare, data și ora preluării unei biciclete sau trotinete electrice închiriate, Stația I’Velo sau Centrul I’Velo de predare, data și ora de predare a unei biciclete sau trotinete electrice închiriate, durata închirierii (intervalul dintre preluarea şi predarea acestora), istoric închirieri, istoric tranzacții privind achiziționarea de Servicii de Închiriere (plăți abonamente, plăți restante); 
 • De asemenea, prin intermediul sistemului de supraveghere video, instalat în Centrele I’Velo şi pe Stațiile I’Velo, vom colecta înregistrări video cu dumneavoastră.  

Cum colectăm datele cu caracter personal 

Colectăm doar acele date cu caracter personal pe care ni le furnizați în mod voluntar în vederea dobândirii statutului de Utilizator si, respectiv, în vederea accesării Serviciilor I’Velo. De asemenea, atunci când utilizați Aplicația pentru accesarea Serviciilor I’Velo, anumite date personale dintre cele menționate mai sus vor fi  colectate sau generate în mod automat de Aplicație, în funcție de opțiunile alese de dumneavoastră sau de Serviciile I’Velo accesate.  

Vă informăm că nu există nicio consecință negativă pentru dumneavoastră, în măsura în care decideți să nu ne furnizați aceste date cu caracter personal. Cu toate acestea, datele dumneavoastră de identificare şi de contact ne sunt necesare pentru a vă identifica şi pentru a putea accesa Serviciile I’Velo, prin Aplicație sau în orice alt mod. Celelalte date cu caracter personal ale dumneavoastră, colectate în mod automat la accesarea Serviciilor I’Velo, sunt strict necesare furnizării acestora, nefiind posibilă furnizarea lor fără colectarea categoriilor suplimentare de date cu caracter personal indicate în cele ce preced 

Scopurile și temeiurile legale de prelucrare 

Datele cu caracter personal colectate de la dumneavoastră sunt prelucrate exclusiv în scopurile specificate în prezenta Notă de informare şi doar pe baza unei temei legal de prelucrare, astfel cum sunt acestea specificate de dispozițiile legale aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal: 

1. Dobândirea calității de Utilizator 

Pentru a vă putea furniza Serviciile de Închiriere, trebuie să vă identificăm şi să vă includem în baza noastră de date pentru utilizatori.  

În acest sens, datele dumneavoastră de identificare, de contact (inclusiv, dar fără a se limita la, adresa de e-mail și numărul de telefon), precum şi datele cardului bancar vor fi prelucrate pe temeiul legal al executării unui contract (e.g. Contractul I’Velo), toate datele prelucrate fiind indispensabile pentru încheierea şi executarea acestuia.  

În cazul în care nu aveți şi nu ați mai avut statutul de Utilizator, vom prelucra în plus şi o copie a cărții de identitate şi o imagine facială a dumneavoastră, în scopul validării identității dumneavoastră. Validarea se face de către un reprezentant al AGR, iar copia cărții de identitate şi imaginea facială a dumneavoastră vor fi șterse imediat ce identitatea dumneavoastră a fost confirmată. 

Atunci când utilizați Aplicația în vederea accesării Serviciilor I’Velo, vom putea prelucra şi alte date personale ale dumneavoastră pentru a vă crea contul de acces în Aplicație, precum şi pentru a vă asigura utilizarea, în condiții optime, utilizarea acesteia. Datele vor fi prelucrate tot în temeiul încheierii şi executării contractului încheiat între dumneavoastră şi AGR (e.g. Contractul I’Velo). În vederea atingerii acestui scop, vom putea prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele moduri 

 • Validarea contului dumneavoastră de Utilizator, monitorizarea şi îmbunătățirea gradului de securitate şi acuratețe a funcționării Aplicației, inclusiv depistarea oricăror accesări neautorizate ale contului dumneavoastră de Utilizator; 
 • Acordarea accesului dumneavoastră, în calitate de Utilizator, la facilitățile de interacțiune disponibile în interfața Aplicației, respectiv pentru contactarea dumneavoastră de către AGR, în funcție de opțiunile selectate în legătură cu instalarea și utilizarea Aplicației şi/sau în scopul transmiterii de alerte specifice în Aplicație de la Utilizator sau către Utilizator, inclusiv cu privire la Serviciile I’Velo achiziționate (e.g. expirarea perioadei de închiriere permise); 
 • Acordarea de servicii de asistență din partea AGR, la cererea dumneavoastră. 

Atunci când ne veți contacta prin call center, vom prelucra şi înregistrări audio ale conversației cu dumneavoastră, în scopul îmbunătățirii calității serviciilor noastre, în baza consimțământului dumneavoastră, exprimat înainte de înregistrarea acesteia. Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, acest lucru conducând la încetarea acestei prelucrări şi ștergerea înregistrărilor audio, cu excepția cazului în care stocarea acestora este obligatorie în baza unor dispoziții legale. 

2. Accesarea Serviciilor de Închiriere 

Atunci când accesați Serviciile de Închiriere vom prelucra datele dumneavoastră de identificare, de contact, codul numeric personal, datele cardului bancar în scopul furnizării Serviciilor de Închiriere (i.e. încheierea şi executarea Contractului I’Velo astfel cum e detaliat în Termenii si Condițiile Generale I’Velo), astfel încât să vă putem remite şi pentru a putea să recuperăm, în cazul în care nu o veți returna în mod voluntar, bicicleta sau trotineta electrică pusă la dispoziție, precum şi pentru plata costurilor aferente. Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se face pe temeiul legal al executării unui contract, toate datele prelucrate fiind indispensabile pentru încheierea şi executarea Contractului I’Velo.  

Vom prelucra datele generate în mod automat privind închirierea pentru calculul, procesarea şi confirmarea plăților contravalorii Serviciilor de Închiriere de care ați beneficiat, precum şi pentru gestiunea Serviciilor de Închiriere viitoare (e.g. acordarea accesului la Servicii de Închiriere condiționat de confirmarea plății contravalorii unui abonament, menținerea accesului la Servicii de Închiriere pe durata abonamentului condiționat de confirmarea plății oricăror costuri suplimentare care ar putea rezulta).  

Prin crearea Contului de Utilizator, a dobândirii Statutului de Utilizator și a accesării Serviciilor de Închiriere Utilizatorii își exprimă consimțământul pentru utilizarea de către AGR a datelor de contact furnizate (precum, dar fără a se limita la, apelarea Utilizatorilor pe numărul de telefon furnizat, contactarea Utilizatorilor la adresa de e-mail furnizată, etc.) în scopul bunei derulări a Contractului I’Velo. 

3. Asigurarea securității bunurilor închiriate 

Pentru accesarea Serviciului de Închiriere prin intermediul Aplicației, este necesar să activați locația dispozitivului şi să permiteți accesarea locației de către Aplicație. În acest sens, vom prelucra datele de geo-localizare colectate prin Aplicație, strict pe durata închirierii, în baza interesului nostru legitim, în scopul: (i) asigurării securității şi utilizări conforme a bunurilor închiriate, pentru a preveni sau a le recupera în cazul nereturnării sau furtului, (ii) în vederea identificării locației exacte, în cazul în care solicitați Servicii de Asistenţă la fața locului din partea echipei desemnate de AGR (e.g. intervenții pentru remedierea unei defecțiuni la o bicicletă sau trotinetă electrică închiriată) sau a altor utilizatori, sau (iii) primirea şi transmiterea de atenționări cu privire la potențiale obstacole, furt sau alte incidente întâlnite sau semnalate de Utilizator pe traseele parcurse pe bicicletă sau trotineta electrică sau, în funcție de setările personalizate de dumneavoastră prin intermediul Aplicației.  

3.1 Monitorizarea prin GPS 

Informațiile pe care AGR le colectează prin intermediul GPS-ului se stochează pe server-ul administrat de furnizorii efectivi de ai serviciului GPS cu care AGR colaborează și/sau pe server-ul AGR.  

Informațiile colectate de sistemul GPS sunt: data, ora, locul, istoric trasee parcurse cu biciclete sau trotinete electrice închiriate prin Serviciul I’Velo (inclusiv viteză de deplasare şi distanță).  

Informațiile pe care AGR le colectează prin intermediul sistemului GPS sunt accesibile, din punct de vedere tehnic, în mod permanent, monitorizarea fiind continuă strict pe durata închirierii.  

Datele cu caracter personal colectate prin utilizarea sistemului de monitorizare GPS pot fi dezvăluite autorităților, în caz de furt, respectiv persoanelor desemnate de către AGR. 

Accesul la aceste date este permis exclusiv persoanelor autorizate de AGR, care vor semna o declarație de păstrare a confidențialității datelor și a informațiilor de care iau cunoștință.  

Datele cu caracter personal colectate prin utilizarea acestui sistem de monitorizare, vor fi stocate pentru o perioada de maximum 1 (un) an, după expirarea acestui termen fiind șterse în mod automat sau anonimizate. În situația în care Utilizatorul optează pentru înregistrarea/ păstrarea unui istoric al traseelor datele cu caracter personal colectate prin utilizarea acestui sistem de monitorizare vor continua sa fie stocate pentru perioada de timp decisa de Utilizator. 

Utilizatorii au oricând dreptul de acces la datele cu caracter personal, care le privesc, colectate de AGR prin sistemul de monitorizare GPS.     

Menționăm că puteți opta în orice moment pentru accesarea Serviciului de Închiriere prin intermediul Cardului I’Velo Urban, caz în care nu vom prelucra locația dumneavoastră.   

3.2 Monitorizarea prin mijloace video 

Interesul legitim al AGR este de a-și administra (și conserva) patrimoniul, de a asigura securitatea la locul de muncă a angajaților și a patrimoniului AGR. 

AGR prelucrează datele privind utilizatorii, personalul AGR și a altor persoane vizate care se regăsesc în imediata vecinătate a Centrelor sau Stațiilor I’Velo, persoane care prezintă interesul utilizării serviciilor furnizate în Centrele sau  Stațiile I’Velo, în scopul urmăririi în timp real a fluxului de persoane/ Utilizatori, în vederea prevenirii situațiilor de furt și asigurării protecției spațiilor și personalului AGR. 

Informațiile pe care AGR le colectează prin intermediul CCTV (televiziune cu circuit închis) se stochează in memoriile camerelor de supraveghere, acestea rescriindu-se automat in momentul in care ating capacitatea maxima de stocare . 

Informațiile colectate prin intermediul CCTV sunt: data, ora, locația și imaginile captate cu camerele video. 

Informațiile pe care AGR le colectează prin intermediul sistemului CCTV sunt accesibile, din punct de vedere tehnic, în mod permanent, monitorizarea fiind continuă. AGR poate transfera datele cu colectate în ipoteza în care informațiile colectate prin intermediul CCTV ajută fie organele de urmărire penală, în cazul săvârșirii unei posibile infracțiuni sau AGR, în cazul unei distrugeri, degradări a patrimoniului, precum și în situația unui incendiu, cutremur, inundație sau a altor cazuri similare dacă datele colectate sunt necesare fie organelor de urmărire penală fie AGR (inclusiv în relația cu terții).  

Accesul la aceste date este permis exclusiv persoanelor autorizate de AGR, care vor semna o declarație de păstrare a confidențialității datelor și a informațiilor pe care prelucrează. Totodată, fișa postului persoanelor autorizate va cuprinde obligații specifice de confidențialitate. 

Datele cu caracter personal colectate prin utilizarea acestui sistem de monitorizare, vor fi stocate pentru o perioadă de maximum 1 (o) lună.  

Utilizatorii au oricând dreptul de acces la datele cu caracter personal, care le privesc, colectate de AGR prin sistemul de monitorizare CCTV. 

Centrele I’Velo şi Stațiile I’Velo unde se realizează acest tip de monitorizare sunt marcate prin existenta unei pictograme. 

4. Marketing şi bonusuri 

În cazul în care vă veți exprima acordul, vom putea prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal şi în scop de marketing direct, pentru a vă transmite oferte promoționale cu privire la produsele şi serviciile noastre şi/sau ale partenerilor noștri, precum şi pentru a vă transmite informații şi/sau newsletter cu privire la diverse evenimente, campanii şi inițiative aliniate la scopul urmărit de AGR.  

Vă puteți retrage, în orice moment, consimțământul cu privire la această activitate de prelucrare prin e-mail la adresa ivelo@greenrevolution.ro, direct din Contul de Utilizator sau prin Aplicație, AGR încetând, astfel, orice prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop de marketing direct.  

De asemenea, vom putea prelucra datele dumneavoastră personale în baza interesului nostru legitim pentru a vă acorda anumite bonusuri sau beneficii, la alegerea discreționară a AGR şi în baza criteriilor stabilite de aceasta.   

5. Furnizarea de servicii personalizate 

Vom prelucra datele de geo-localizare, pe baza consimțământului dumneavoastră acordat din setările Aplicației, în scopul identificării şi recomandării unor locații/ trasee de interes general. Datele privind geo-localizarea vor fi anonimizate. 

De asemenea, ulterior predării bicicletei sau trotinetei electrice la una din Stațiile I’Velo, puteți opta pentru salvarea traseului în Contul de Utilizator. În caz contrar, datele privind traseul parcurs vor fi anonimizate şi prelucrate exclusiv în scopuri statistice.  

De asemenea, vom prelucra datele opționale ale dumneavoastră, în baza consimțământului dumneavoastră implicit şi neechivoc, manifestat prin introducerea voluntară a acestora în Aplicație şi/sau acordarea permisiunilor corespunzătoare Aplicației, pentru îmbunătățirea gradului de securitate şi acuratețe al Serviciilor I’Velo oferite de Aplicație şi a funcționării acesteia cât şi pentru personalizarea serviciilor oferite de Aplicație, în funcție de setările preferențiale selectate de dumneavoastră 

Vă puteți retrage, în orice moment, consimțământul cu privire la această activitate de prelucrare și solicita ștergerea tuturor datelor printr-o cerere la adresa ivelo@greenrevolution.ro Astfel, AGR va înceta orice prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop.  

6. Prelucrarea de date statistice 

Datele de geo-localizare (colectate conform punctului 3 sau punctului 5 din prezenta secțiune), datele privind închirierea şi datele despre dispozitivul de pe care este utilizată Aplicația, vor fi transmise către AGR şi vor fi folosite exclusiv în scopuri statistice, pentru îmbunătățirea performanțelor tehnice ale Aplicației şi îmbunătățirea serviciilor oferite de AGR 

Datele prelucrate în scopuri statistice vor fi anonimizate, acestea fiind prelucrate într-un mod care nu permite, sub nicio formă, identificarea dumneavoastră.  

Deoarece sunteți îndreptățit să știți scopul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, vă vom informa înainte de a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în orice alt scop decât cele pentru care ne-ați încredințat datele dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția cazului în care acest scop subsecvent este incompatibil cu scopul inițial, caz în care, în plus, vă vom solicita şi consimțământul pentru activitatea de prelucrare subsecventă.  

Mai mult, vă protejam în mod corespunzător interesele, drepturile şi libertățile. Datele cu caracter personal sunt stocate într-o locație securizată, precum şi protejate în tranzit. Datele care nu mai sunt necesare pentru atingerea scopului sunt șterse. 

Minimizarea datelor cu caracter personal 

Colectarea datelor dumneavoastră. cu caracter personal este limitată la ceea ce este strict necesar pentru atingerea scopurilor menționate mai sus. 

Durata de stocare 

Datele dumneavoastră de identificare şi de contact vor fi stocate pe întreaga durată a Contractului I’Velo, mai exact pe întreg intervalul în care dumneavoastră veți păstra statutul de Utilizator.  

Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră în mod voluntar în Aplicație, precum şi datele cu caracter personal generate în mod automat de Aplicație, vor fi stocate pe întreaga durată a utilizării Aplicației, dar nu mai mult de 2 (doi) ani de la ultima apelare la Serviciile de Închiriere. În orice caz, veți fi avertizat cu 5 (cinci) zile înainte de expirarea duratei cu privire la ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, iar în măsura în care nu vă veți autentifica în Contul de Utilizator până la expirarea acestei perioadei, acestea vor fi șterse în mod automat. Puteți șterge în orice moment, datele opționale furnizate, precum şi datele privind traseele parcurse, din interfața corespunzătoare a Aplicației.  

Datele cardului bancar pot fi păstrate pe durata selectată de dumneavoastră în momentul efectuării primei plăți și înregistrării cardului bancar în Aplicație, atunci când optați pentru salvarea datelor de card în Aplicație, fiind șterse în mod automat în momentul expirării perioadei respective. De asemenea, înregistrările video şi înregistrările audio ale apelurilor cu dumneavoastră vor fi stocate pentru maximum 30 de zile de la momentul înregistrări fiind șterse automat la expirarea perioadei.  

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate în scop de marketing direct și în scopul furnizării de servicii personalizate, pe o perioadă de cel mult 2 (doi) ani din momentul în care v-ați dat consimțământul în acest sens, fiind șterse automat după expirarea acestei perioade. Daca vă retrageți consimțământul, în orice moment, pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scop de marketing direct sau pentru furnizarea de servicii personalizate, vom înceta orice activitate de prelucrare în acest scop şi vom proceda la ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate, în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 30 (treizeci) de zile, cu excepția datelor cu caracter personal a căror prelucrare este necesară pentru utilizarea Aplicației sau executarea contractului încheiat cu AGR. 

În același sens, dacă stocarea altor date cu caracter personal este necesară în temeiul unor dispoziții legale exprese, putem să vă stocăm datele cu caracter personal în continuare, pe durata prevăzută de acele dispoziții legale 

Destinatarii datelor cu caracter personal 

Datele dumneavoastră de card vor fi transmise procesatorului nostru de plăți, în scopul procesării plăților efectuate cu cardul pentru achiziționarea Serviciilor I’Velo. De asemenea, datele cu caracter personal  colectate prin intermediul Aplicației vor fi transferate în străinătate, în Uniunea Europeană, pentru motive tehnice legate de funcționarea Aplicației. AGR a încheiat cu persoanele împuternicite un contract cuprinzând clauze obligatorii cu privire la asigurarea securității, integrității și confidențialității datelor dumneavoastră cu caracter personal. 

În măsură în care veți consimți, datele dumneavoastră de contact vor fi transmise către Raiffeisen Bank S.A. în scop de marketing, pentru ca aceasta sa vă transmită oferte şi alte mesaje promoționale cu privire la produsele şi serviciile pe care aceasta le oferă.  

Nu vom divulga sau transfera datele dumneavoastră cu caracter personal către alte persoane, cu excepția cazurilor în care divulgarea sau transmiterea acestora se face în temeiul unor obligații legale imperative, caz în care vă vom informa în cel mai scurt timp posibil cu privire la transmiterea acestora. 

 

Securitatea datelor cu caracter personal 

Pentru noi, AGR, securitatea și confidențialitatea datelor dumneavoastră. cu caracter personal sunt foarte importante. Ca atare, vom lua toate măsurile necesare în vederea asigurării securității și confidențialității datelor cu caracter personal  prelucrate. Măsurile de securitate implementate sunt în conformitate cu Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și cu Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului general privind protecția datelor. Dacă descoperim un incident cu privire la securitatea datelor cu caracter personal care prezintă un risc pentru drepturile și libertățile dumneavoastră, vom notifica Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) în termen de cel mult 72 de ore de la data la care AGR a luat cunoștință de aceasta. Veți fi, de asemenea, informat(ă) personal cu privire la incidentul de securitate dacă acesta este de natură să prezinte un risc ridicat pentru drepturile și libertățile dumneavoastră. 

Cunoașteți-vă drepturile 

Aveți următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc: (1) dreptul de acces la datele cu caracter personal; (2) dreptul de a obține rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal; (3) dreptul de a obține restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal; (4) dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal; (5) dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. 

Exercitați-vă drepturile 

Responsabilul cu protecția datelor în cadrul AGR este dl. Corneliu Belciug, având următoarele date de contact: 

 • adresă poștală: Intrarea Valului nr 2, Sector 1, București 
 • număr de telefon:021 327 57 78 
 • adresă de email: office@greenrevolution.ro 

Dacă aveți orice întrebări cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră. cu caracter personal sau dacă doriți să ne adresați vreo solicitare, precum şi să vă exercitați oricare din drepturile dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal , vă rugăm să ne contactați la: adresa de e-mail: ivelo@greenrevolution.ro, numărul de telefon: 021 327 57 78 sau la locația noastră de la adresa Intrarea Valului nr. 2, Sector 1, București. 

Vom analiza fiecare solicitare în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de o lună. În cazul în care avem nevoie de mai multe informații din partea dumneavoastră sau avem dificultăți în rezolvarea cererii dumneavoastră, vă vom informa fără întârziere cu privire la faptul ca avem nevoie de timp suplimentar pentru a analiza în mod corespunzător cererea dumneavoastră. 

În cazul în care considerați că nu am soluționat toate cererile dumneavoastră sau sunteți nemulțumit(ă) de răspunsurile noastre, puteți formula o plângere împotriva noastră către ANSPDCP. De asemenea, puteți să vă adresați împotriva noastră și direct instanțelor de judecată competente. 

Vă mulțumim că ne-ați încredințat datele dumneavoastră. cu caracter personal şi că ne-ați acordat timpul necesar pentru a citi informarea cu privire la modul în care le prelucrăm. rugăm nu ezitați să ne contactați pentru orice nelămuriri. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

o Declar că am luat cunoștință de dispozițiile prezentei Note de informare cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal. 

o Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele de geo-localizare, în scopul furnizării de servicii personalizate şi am luat cunoștință de dispozițiile prezentei Note de informare cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal în acest scop.  

o Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele de contact în scop de marketing direct şi am luat cunoștință de dispozițiile prezentei Note de informare cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal în scop de marketing direct.  

o Sunt de acord ca datele mele de contact să fie transferate către Raiffeisen Bank S.A. în scop de marketing direct, pentru a primi oferte şi alte materiale promoționale cu privire la serviciile şi produsele oferite de aceasta.