Notă de informare cu privire la prelucrarea datelor personale colectate prin intermediul Aplicației I’Velo

Versiune de la data de: 18.04.2018.

Datele cu caracter personal pe care ni le furnizați sunt colectate și prelucrate de către operatorul de date cu caracter personal Asociaţia Green Revolution, asociație înregistrată și funcționând, în conformitate cu legislația din România, având sediul în Strada Avrig nr. 21-31, bl U2, sc. 1, et. 10, ap. 43, Sector 2, Bucureşti, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București sub nr. 36 din data de 25.03.2009 (denumită în continuare „AGR” sau „Noi”), înregistrată în Registrul operatorilor de date cu caracter personal sub nr. 38265/2017.

Această informare privește toate datele cu caracter personal colectate prin Aplicația I’Velo („Aplicaţia” sau „I’Velo App”).

Pentru noi, AGR, securitatea şi confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal sunt de o importanță semnificativă. Ca atare, vom lua toate măsurile necesare în vederea asigurării securității şi confidențialității datelor cu caracter personal  prelucrate, precum şi în vederea prelucrării datelor cu caracter personal  în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile şi exclusiv în scopurile specificate mai jos.

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm

În vederea utilizării, optimizării şi îmbunătățirii performanțelor Aplicației, precum şi pentru utilizarea serviciului de închiriere biciclete I’Velo Urban disponibil prin intermediul acestei Aplicației („Serviciul I’Velo Urban”), putem colecta de la dumneavoastră următoarele date cu caracter personal:

Date pe care le colectăm în vederea instalării, utilizării, optimizării şi îmbunătățirii Aplicaţiei:

 • Date de identificare: numele complet, vârstă;
 • Date de contact: numărul de telefon și adresa de e-mail sau adresa contului de Facebook;
 • Parola de acces asociată contului de utilizator I’Velo App;
 • Date opționale: loc de muncă, locuri favorite (coordonate GPS), imagine de profil;
 • După caz, date asociate contului de Facebook al utilizatorului, în măsura în care adresa contului de Facebook a fost utilizată la crearea contului de I’Velo App;
 • Date despre dispozitivul de pe care este utilizată Aplicația, respectiv modelul telefonului/dispozitivului prin intermediul căreia se utilizează Aplicația (user-agent) şi nivelul de încărcare al acumulatorului acestuia;
 • Date de geo-localizare.

Pentru accesarea Serviciului I’Velo Urban, prin intermediul Aplicaţiei, vom colecta de la dumneavoastră, în plus față de datele cu caracter personal de mai sus, următoarele date cu caracter personal:

 • Cod Numeric Personal;
 • Date card bancar (în vederea efectuării plăților cu cardul, dacă este cazul);
 • Date privind închirierea: date generate în mod automat la achiziționarea de către utilizator a Serviciului I’Velo Urban prin interfața Aplicaţiei, respectiv: stația automatizată I’Velo Urban de preluare, data și ora preluării unei biciclete închiriate, stația automatizată I’Velo Urban de predare, data și ora de predare a unei biciclete închiriate, durata închirierii (intervalul dintre preluarea bicicletei şi predarea acesteia), istoric închirieri, istoric tranzacții privind achiziționarea de Servicii I’Velo Urban (plăți abonamente, plăți restante), istoric trasee parcurse cu biciclete închiriate prin Serviciul I’Velo Urban.

Cum colectăm datele cu caracter personal

Colectăm doar acele date cu caracter personal pe care ni le furnizați în mod voluntar în vederea utilizării Aplicaţiei, precum şi pentru accesarea şi utilizarea serviciilor asociate acesteia. Datele dumneavoastră de identificare, de contact, datele opționale, datele cardului bancar şi codul numeric personal sunt introduse de dumneavoastră manual în interfața corespunzătoare din Aplicație în vederea înregistrării contului de utilizator I’Velo App şi/sau pentru accesarea Serviciului I’Velo Urban. Celelalte date cu caracter personal care vă privesc sunt colectate sau generate în mod automat de Aplicație, în momentul instalării sau pe parcursul utilizării acesteia.

Vă informăm că nu există nicio consecință negativă pentru dumneavoastră, în măsura în care decideți să nu ne furnizați aceste date cu caracter personal. Cu toate acestea, datele dumneavoastră de identificare, de contact şi parola de acces ne sunt necesare pentru crearea contului dumneavoastră de utilizator I’Velo App, acesta fiind necesar pentru instalarea şi utilizarea Aplicaţiei. Celelalte date cu caracter personal ale dumneavoastră, colectate la accesarea Serviciului I’Velo Urban, sunt strict necesare furnizării acestui serviciu, nefiind posibilă furnizarea acestuia fără colectarea categoriilor suplimentare de date cu caracter personal indicate în cele ce preced.

Scopurile și temeiurile legale de prelucrare

Datele cu caracter personal colectate de la dumneavoastră sunt prelucrate exclusiv în scopurile specificate în prezenta Notă de informare şi doar pe baza unei temei legal de prelucrare, astfel cum sunt acestea specificate de dispozițiile legale aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal:

1. Crearea contului de utilizator I’Velo App

Datele dumneavoastră de identificare, de contact şi parola de acces vor fi prelucrate de către Noi pentru crearea contului de acces la Aplicație şi utilizarea, în condiții optime, a acesteia. Aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate în temeiul încheierii şi executării contractului de utilizare al Aplicaţiei, încheiat între dumneavoastră şi AGR („Contractul I’Velo App”). În vederea atingerii acestui scop, vom putea prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele moduri:

 • Validarea contului dumneavoastră de utilizator I’Velo App, monitorizarea şi îmbunătățirea gradului de securitate şi acuratețe a funcționării Aplicației, inclusiv depistarea oricăror accesări neautorizate ale contului dumneavostră de utilizator I’Velo App;
 • Acordarea accesului dumneavoastră, în calitate de utilizator I’Velo App, la facilitățile de interacțiune disponibile în interfața Aplicaţiei, respectiv pentru contactarea dumneavoastră de către AGR, în funcție de opțiunile selectate în legătură cu instalarea și utilizarea Aplicației şi/sau în scopul transmiterii de alerte specifice în Aplicație de la utilizator sau către utilizator;
 • Acordarea de servicii de asistență din partea AGR, la cererea dumneavoastră.

2. Accesarea Serviciului I’Velo Urban

Datele dumneavoastră de identificare, de contact, codul numeric personal, datele cardului bancar vor fi prelucrate de Noi pentru validarea identității dumneavoastră (în măsura în care dumneavoastră aveţi, la data solicitării serviciului, statutul de utilizator I’Velo Relax, în măsura în care aţi închiriat recent biciclete de la centrele de închiriere I’Velo Relax) respectiv pentru plata costurilor aferente, în scopul furnizării Serviciului I’Velo Urban (i.e. încheierea şi executarea contractului de închiriere I’Velo Urban, „Contractul I’Velo Urban”), astfel încât să vă putem remite şi pentru a putea să recuperăm, în cazul în care nu o veți returna în mod voluntar, bicicleta pusă la dispoziție în temeiul Contractului I’Velo Urban încheiat. Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se face pe temeiul legal al executării unui contract, toate datele prelucrate fiind indispensabile pentru încheierea şi executarea acestuia.

De asemenea, vom prelucra datele generate în mod automat privind închirierea (cu excepția traseelor parcurse) pentru calculul, procesarea şi confirmarea plăților contravalorii Serviciului I’Velo Urban de care ați beneficiat, precum şi pentru gestiunea Serviciilor I’Velo Urban viitoare (e.g. acordarea accesului la Servicii I’Velo Urban condiționat de confirmarea plății contravalorii unui abonament, menținerea accesului la Servicii I’Velo Urban pe durata abonamentului condiționat de confirmarea plății oricăror costuri suplimentare care ar putea rezulta).

3. Asigurarea securității bunurilor închiriate

În cazul utilizării Serviciului I’Velo Urban, vom colecta şi vom stoca în mod automat, coordonatele GPS ale traseelor parcurse pe durata închirierii, prin intermediul aplicatiei mobile I’Velo, în scopul asigurării securității bunurilor închiriate şi a recuperării acestora în cazul nereturnării sau furtului acestora. Datele privind geo-localizarea vor fi prelucrate pe baza interesului nostru legitim. Ulterior predării bicicletei la una din staţiile I’Velo Urban, puteţi opta pentru salvarea traseului în contul de utilizator I’Velo App. În caz contrar, datele privind traseul parcurs vor fi anonimizate şi prelucrate exclusiv în scopuri statistice.

4. Marketing direct

În cazul în care vă veți exprima acordul expres, vom putea prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal şi în scop de marketing direct, pentru a vă transmite oferte promoționale cu privire la produsele şi serviciile noastre, precum şi pentru a vă transmite informații şi/sau newsletter cu privire la diverse evenimente, campanii şi inițiative aliniate la scopul urmărit de AGR. Vă puteți retrage, în orice moment, consimțământul cu privire la această activitate de prelucrare prin e-mail la adresa ivelo@greenrevolution.ro, AGR încetând, astfel, orice prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop de marketing direct.

5. Furnizarea de servicii personalizate

Vom prelucra datele de geo-localizare (atât poziția în timp real cât şi istoricul traseelor parcurse), pe baza consimțământului dumneavoastră expres, în scopul identificării şi recomandării unor locații de interes pentru dumneavoastră în zone din apropierea traseelor parcurse pe bicicletă, monitorizate prin intermediul Aplicației.

Datele privind geo-localizarea, vor putea fi utilizate de către Noi, în baza consimțământului dumneavoastră expres, în scopul facilitării interacțiunii cu alți utilizatori aflați în zona geografică proximă.

De asemenea, vom prelucra datele opționale ale dumneavoastră, în baza consimțământului dumneavoastră implicit şi neechivoc, manifestat prin introducerea voluntară a acestora în Aplicație şi/sau acordarea permisiunilor corespunzătoare Aplicaţiei, pentru îmbunătățirea gradului de securitate şi acuratețe al Serviciilor oferite de Aplicație şi a funcționării acesteia cât şi pentru personalizarea serviciilor oferite de Aplicație, în funcție de setările preferențiale selectate de dumneavoastră.

Vă puteți retrage, în orice moment, consimțământul cu privire la această activitate de prelucrare și solicita ștergerea tuturor datelor printr-o cerere la adresa ivelo@greenrevolution. Astfel, AGR va înceta orice prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop.

6. Monitorizare prin GPS

Datele privind geo-localizarea vor fi colectate de Noi, pe baza consimțământului dumneavoastră implicit și neechivoc, manifestat prin activarea opțiunii Start Cursă şi până la selectarea butonului Stop Cursă de către utilizator sau până la oprirea în alt mod a parcurgerii unui traseu, cu condiția activării senzorului GPS pe dispozitivul pe care Aplicația este instalată, în următoarele scopuri:

 • Efectuarea și punerea la dispoziție, în funcție de opțiunile selectate de utilizator, a unui istoric al traseelor parcurse pe bicicletă, al vectorului de deplasare, al altitudinii, al vitezei (raportate de GPS), al acurateței semnalului GPS pe durata traseelor parcurse, al nivelului de încărcare al acumulatorului dispozitivului de pe care este utilizată Aplicația la inițierea unui traseu prin Aplicație şi la finalizarea aceluiași traseu;
 • Primirea şi transmiterea de atenționări cu privire la potențiale obstacole, furt sau alte incidente întâlnite sau semnalate de utilizator pe traseele parcurse pe bicicletă, monitorizate prin intermediul Aplicației, în funcție de setările personalizate selectate de dumneavostră, ca utilizator I’Velo App;
 • Intervenții la locul indicat de dumneavoastră, în vederea identificării locaţiei exacte, în cazul în care solicitaţi ajutor din partea echipei de suport a AGR (e.g. intervenții pentru remedierea unei defecțiuni la o bicicletă închiriată) sau a altor utilizatori, în funcție de setările personalizate de dumneavoastră prin intermediul Aplicaţiei;

7. Prelucrarea de date statistice

Datele de geo-localizare (colectate conform punctului 3 sau punctului 6 din prezenta secțiune), datele privind închirierea şi datele despre dispozitivul de pe care este utilizată Aplicația, vor fi transmise către AGR şi vor fi folosite în scopuri statistice, pentru îmbunătățirea performanțelor tehnice ale Aplicaţiei şi îmbunătățirea serviciilor oferite de AGR, în următoarele moduri:

 • Optimizarea rețelei de stații automatizate/centre de închiriere, prin colectarea informațiilor legate de fluxul de închiriere pe intervale orare;
 • Cartarea rutelor tranzitate de utilizatori cu biciclete închiriate de la AGR, în scopul identificării unor locații potențiale pentru amplasarea unor noi stații automatizate de închiriere/centre de închiriere;
 • Îmbunătățirea performanțelor Aplicaţiei prin prisma analizei oportunității unor modificări ulterioare (statistici anonimizate privind tipurile abonamente achiziționate, upgrade/downgrade între tipurile de abonamente, plata restanțelor acumulate).
 • Corectarea eventualelor erori, disfuncționalități sau întreruperi, precum şi pentru îmbunătățirea gradului de acuratețe al statisticilor şi istoricelor oferite de Aplicație.

Datele prelucrate în scopuri statistice vor fi anonimizate, acestea fiind prelucrate într-un mod care nu permite, sub nicio formă, identificarea dumneavoastră.

Deoarece sunteți îndreptățit să știți scopul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, vă vom informa înainte de a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în orice alt scop decât cele pentru care ne-ați încredințat datele dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția cazului în care acest scop subsecvent este incompatibil cu scopul inițial, caz în care, în plus, vă vom solicita şi consimțământul pentru activitatea de prelucrare subsecventă.

Mai mult, vă protejam în mod corespunzător interesele, drepturile şi libertățile. Datele cu caracter personal sunt stocate într-o locație securizată, precum şi protejate în tranzit. Datele care nu mai sunt necesare pentru atingerea scopului sunt șterse.

Minimizarea datelor cu caracter personal

Colectarea datelor dumneavoastră. cu caracter personal este limitată la ceea ce este strict necesar pentru atingerea scopurilor menționate mai sus.

Durata de stocare

Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră, precum şi datele cu caracter personal generate în mod automat de Aplicație, vor fi stocate pe întreaga durată a utilizării Aplicației, dar nu mai mult de 2 (doi) ani de la ultima interacțiune a dumneavoastră cu Aplicația. În orice caz, veți fi avertizat cu 5 (cinci) zile înainte de expirarea duratei cu privire la ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal cu caracter personal, iar în măsura în care nu vă veți autentifica în contul de utilizator până la expirarea acestei perioadei, acestea vor fi șterse în mod automat.

Puteți șterge în orice moment, datele opționale furnizate, precum şi datele privind traseele parcurse, printr-o solicitare directă la adresa ivelo@greenrevolution.ro.

Datele cardului bancar vor fi stocate pe durata selectată de dumneavoastră în momentul efectuării primei plăți și înregistrării cardului bancar în Aplicație, fiind șterse în mod automat în momentul expirării perioadei respective.

Datele dumneavoastră cu caracter personal  vor fi prelucrate în scop de marketing direct și în scopul furnizării de servicii personalizate, pe o perioadă de cel mult 2 (doi) ani din momentul în care v-ați dat consimțământul în acest sens, fiind șterse automat după expirarea acestei perioade. Daca vă retrageți consimțământul, în orice moment, pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scop de marketing direct sau pentru furnizarea de servicii personalizate, vom înceta orice activitate de prelucrare în acest scop şi vom proceda la ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate, în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 30 (treizeci) de zile, cu excepția datelor cu caracter personal a căror prelucrare este necesară pentru utilizarea Aplicației sau executarea Contractului I’Velo Urban.

În același sens, dacă stocarea altor date cu caracter personal este necesară în temeiul unor dispoziții legale exprese, putem să vă stocăm datele cu caracter personal în continuare, pe durata prevăzută de acele dispoziții legale.

Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră de card vor fi divulgate procesatorului de plăți, Euro Payment Services SRL, în scopul procesării plăților efectuate cu cardul pentru închirierea bicicletelor prin Serviciul I’Velo Urban. De asemenea, datele cu caracter personal  colectate prin intermediul Aplicației vor fi transferate în străinătate pentru motive tehnice legate de funcționarea Aplicației, către un cluster de servere localizat în Amsterdam, Olanda și deținut de Digital Ocean LCC.

În măsură în care veți consimți, datele dumneavoastră de contact vor fi divulgate către Raiffeisen Bank S.A. si Kaufland Romania, în scop de marketing, pentru ca aceasta sa vă transmită oferte şi alte mesaje promoționale cu privire la produsele şi serviciile pe care aceasta le oferă.

Nu vom divulga sau transfera datele dumneavoastră cu caracter personal către alte persoane, cu excepția cazurilor în care divulgarea sau transmiterea acestora se face în temeiul unor obligații legale imperative, caz în care vă vom informa în cel mai scurt timp posibil cu privire la transmiterea acestora.

Securitatea datelor cu caracter personal

Pentru noi, AGR, securitatea și confidențialitatea datelor dumneavoastră. cu caracter personal sunt foarte importante. Ca atare, vom lua toate măsurile necesare în vederea asigurării securității și confidențialității datelor cu caracter personal  prelucrate. Măsurile de securitate implementate sunt în conformitate cu Ordinul nr. 52/2002 privind aprobarea Cerințelor minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal emis de Avocatul Poporului. Dacă descoperim un incident cu privire la securitatea datelor cu caracter personal care prezintă un risc pentru drepturile și libertățile dumneavoastră, vom notifica Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) în termen de 72 de ore. Veți fi, de asemenea, informat(ă) personal cu privire la incidentul de securitate dacă acesta este de natură să prezinte un risc ridicat pentru drepturile și libertățile dumneavoastră.

Cunoașteți-vă drepturile

Aveți următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc: (1) dreptul de acces la datele cu caracter personal; (2) dreptul de a obține rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal; (3) dreptul de a obține restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal; (4) dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal; (5) dreptul de a obiecta cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Exercitați-vă drepturile

Dacă aveți orice întrebări cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră. cu caracter personal sau dacă doriți să ne adresați vreo solicitare, precum şi să vă exercitați oricare din drepturile dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal , vă rugăm să ne contactați la: adresa de e-mail: ivelo@greenrevolution.ro, numărul de telefon: 021 327 57 78 sau la locaţia nostră de la adresa Intrarea Valului nr. 2, Sector 1, București.

Vom analiza fiecare solicitare în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de o lună. În cazul în care avem nevoie de mai multe informații din partea dumneavoastră sau avem dificultăți în rezolvarea cererii dumneavoastră, vă vom informa fără întârziere cu privire la faptul ca avem nevoie de timp suplimentar pentru a analiza în mod corespunzător cererea dumneavoastră.

În cazul în care considerați că nu am soluționat toate cererile dumneavoastră. sau sunteți nemulțumit(ă) de răspunsurile noastre, puteți formula o plângere împotriva noastră către ANSPDCP.

De asemenea, puteți să vă adresați împotriva noastră și direct instanțelor de judecată competente.

Vă mulțumim că ne-ați încredințat datele dumneavoastră. cu caracter personal şi că ne-ați acordat timpul necesar pentru a citi informarea cu privire la modul în care le prelucrăm. Vă rugăm nu ezitați să ne contactați pentru orice nelămuriri.


 • Declar că am luat cunoștință de dispozițiile prezentei Note de informare cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal.
 • Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele de contact în scop de marketing direct şi am luat cunoștință de dispozițiile prezentei Note de informare cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal în scop de marketing direct.
 • Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele de geo-localizare, în scopul furnizării de servicii personalizate şi am luat cunoștință de dispozițiile prezentei Note de informare cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal în acest scop.
 • Sunt de acord ca datele mele de contact să fie transferate către Raiffeisen Bank S.A. si Kaufland Romania în scop de marketing direct, pentru a primi oferte şi alte materiale promoționale cu privire la serviciile şi produsele oferite de aceasta.