Notă de informare cu privire la prelucrarea datelor personale pentru prestarea serviciului I’Velo Urban

Versiune de la data de: 18.04.2018.

Datele cu caracter personal pe care ni le furnizați sunt colectate și prelucrate de către operatorul de date cu caracter personal Asociația Green Revolution, asociație înregistrată și funcționând, în conformitate cu legislația din România, având sediul în Strada Avrig nr. 21-31, bl U2, sc. 1, et. 10, ap. 43, Sector 2, București, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București sub nr. 36 din data de 25.03.2009 (denumită în continuare „AGR” sau „Noi”), înregistrată în Registrul operatorilor de date cu caracter personal sub nr. 17259/2012.

Această informare privește toate datele cu caracter personal colectate de către centrele de închirieri I’Velo, la sediul I’Velo Urban şi prin website-ul www.ivelo.ro, în vederea închirierii de biciclete prin serviciul I’Velo Urban („Serviciul I’Velo Urban”).

Pentru noi, AGR, securitatea şi confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal sunt de o importanță semnificativă. Ca atare, vom lua toate măsurile necesare în vederea asigurării securității şi confidențialității datelor cu caracter personal  prelucrate, precum şi în vederea prelucrării datelor cu caracter personal în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile şi exclusiv în scopurile specificate mai jos.

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm

În vederea încheierii contractului de închiriere aferent Serviciului I’Velo Urban („Contractul I’Velo Urban”), vom colecta de la dumneavoastră următoarele date cu caracter personal:

  • Date de identificare: numele complet, locul şi data nașterii, domiciliul, codul numeric personal, seria şi numărul de buletin, așa cum rezultă din actul de identitate furnizat de dumneavoastră;
  • Date de contract: numărul de telefon și adresa de e-mail.
  • Date card bancar (in vederea efectuării plăților cu cardul, dacă este cazul);

Cum colectăm datele cu caracter personal

Colectăm doar acele date cu caracter personal  pe care ni le furnizați în mod voluntar în vederea creării contului de utilizator I’Velo Urban pe website-ul www.ivelo.ro, precum şi pentru accesarea Serviciului I’Velo Urban. Numele, prenumele, datele de contact şi datele cardului bancar sunt introduse direct de dumneavoastră în contul de utilizator, sau furnizate, în mod direct, reprezentanților AGR. Ulterior, în vederea eliberării cardului nominal de acces I’Velo Urban („Cardul I’Velo Urban”), vă scanăm actul de identitate, iar datele dumneavoastră de identificare, cu excepția imaginii foto, sunt preluate de pe copia electronică a acestuia cu ajutorul unui software de OCR şi sunt transferate în aplicația de gestiune deținută de AGR. Copia actului de identitate este ștearsă îndată ce datele dumneavoastră de identificare au fost preluate în aplicație.

Vă informăm că nu există nicio consecință negativă pentru dumneavoastră, în măsura în care decideți să nu ne furnizați aceste date cu caracter personal. Cu toate acestea, datele dumneavoastră cu caracter personal sunt necesare pentru încheierea Contractului I’Velo Urban, întrucât acesta nu se poate încheia fără identificarea corectă şi completă a părților contractante.

Scopurile și temeiurile legale de prelucrare

Datele cu caracter personal colectate de la dumneavoastră sunt prelucrate exclusiv în scopurile specificate în prezenta Notă de informare şi doar pe baza unei temei legal de prelucrare, astfel cum sunt acestea specificate de dispozițiile legale aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal:

  1. Datele dumneavoastră de identificare, de contact şi ale cardului bancar vor fi prelucrate de către Noi pentru încheierea şi executarea Contractului I’Velo Urban, precum şi pentru identificarea şi contactarea dumneavoastră, pentru a vă putea remite şi pentru a putea recupera, în cazul în care nu o veți returna în mod voluntar, bicicleta pusă la dispoziție în temeiul Contractului I’Velo Urban încheiat. Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se face pe temeiul legal al executării unui contract, toate datele colectate fiind indispensabile pentru încheierea, în mod valabil, a acestuia.
  2. Numele, prenumele şi datele de contact ale dumneavoastră vor fi prelucrate de Noi, în baza consimțământului dumneavoastră implicit şi neechivoc, manifestat prin introducerea acestor date la crearea contului de utilizator I’Velo Urban, pe website-ul ivelo.ro.
  3. În cazul în care vă veți exprima acordul expres, vom putea prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal şi în scop de marketing direct, pentru a vă transmite oferte promoționale cu privire la produsele şi serviciile noastre, precum şi pentru a vă transmite informații şi/sau newsletter cu privire la diverse evenimente, campanii şi inițiative aliniate la scopul urmărit de AGR. Vă puteți retrage, în orice moment, consimțământul cu privire la această activitate de prelucrare prin e-mail la adresa ivelo@greenrevolution.ro, AGR încetând, astfel, orice prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop de marketing direct.

Deoarece sunteți îndreptățit să știți scopul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, vă vom informa înainte de a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal  în orice alt scop decât cele pentru care ne-ați încredințat datele dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția cazului în care acest scop subsecvent este incompatibil cu scopul inițial, caz în care, în plus, vă vom solicita şi consimțământul pentru activitatea de prelucrare subsecventă.

Mai mult, vă protejam în mod corespunzător interesele, drepturile şi libertățile. Datele cu caracter personal sunt stocate într-o locație securizată, precum şi protejate în tranzit. Datele care nu mai sunt necesare pentru atingerea scopului sunt șterse.

Minimizarea datelor cu caracter personal

Colectarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este limitată la ceea ce este strict necesar pentru atingerea scopurilor menționate mai sus.

Durata de stocare

Datele dumneavoastră. de identificare, de contact şi bancare vor fi stocate pe întreaga durata a Contractului I’Velo Urban, mai exact pe întreg intervalul în care dumneavoastră veți păstra statutul de utilizator I’Velo Urban.

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate în scop de marketing direct pe o perioadă de cel mult 2 (doi) ani din momentul în care v-ați dat consimțământul în acest sens, fiind șterse automat după expirarea acestei perioade. Daca vă retrageți consimțământul, în orice moment, pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scop de marketing direct, vom înceta orice activitate de prelucrare în acest scop şi vom proceda la ștergerea datelor cu caracter personal  prelucrate, în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 30 (treizeci) de zile, cu excepția datelor cu caracter personal a căror prelucrare este necesară pentru executarea Contractului I’Velo Urban.

În același sens, dacă stocarea altor date cu caracter personal este necesară în temeiul unor dispoziții legale exprese, putem să vă stocăm datele cu caracter personal  în continuare, pe durata prevăzută de acele dispoziții legale.

Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră de card vor fi divulgate procesatorului de plăți, EuroPayment Services, în scopul procesării plăților efectuate cu cardul pentru achiziţionarea de abonamente sau a costurilor suplimentare rezultând în legătură cu faptul că aţi beneficiat de Servicii I’Velo Urban.

De asemenea, în măsură în care veți consimți, datele dumneavoastră de contact vor fi divulgate către Raiffeisen Bank S.A. și Kaufland Romania, în scop de marketing, pentru ca acestea sa vă transmită oferte şi alte mesaje promoționale cu privire la produsele şi serviciile pe care acestea le oferă.

Nu vom divulga sau transfera datele dumneavoastră cu caracter personal către alte persoane, cu excepția cazurilor în care divulgarea sau transmiterea acestora se face în temeiul unor obligații legale imperative, caz în care vă vom informa în cel mai scurt timp posibil cu privire la transmiterea acestora.

Securitatea datelor cu caracter personal

Pentru noi, AGR, securitatea și confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal sunt foarte importante. Ca atare, vom lua toate măsurile necesare în vederea asigurării securității și confidențialității datelor cu caracter personal  prelucrate. Dacă descoperim un incident cu privire la securitatea datelor cu caracter personal care prezintă un risc pentru drepturile și libertățile dumneavoastră, vom notifica Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) în termen de 72 de ore. Veți fi, de asemenea, informat(ă) personal cu privire la incidentul de securitate dacă acesta este de natură să prezinte un risc ridicat pentru drepturile și libertățile dumneavoastră.

Cunoașteți-vă drepturile

Aveți următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc: (1) dreptul de acces la datele cu caracter personal; (2) dreptul de a obține rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal; (3) dreptul de a obține restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal; (4) dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal; (5) dreptul de a obiecta cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Exercitați-vă drepturile

Dacă aveți orice întrebări cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau dacă doriți să ne adresați vreo solicitare, precum şi să vă exercitați oricare din drepturile dumneavoastră. cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați la: adresa de e-mail: ivelo@greenrevolution.ro  De asemenea, ne puteți contacta la numărul de telefon: 021 327 57 78 sau la locația noastră de la adresa Intrarea Valului nr. 2, Sector 1, București.

Vom analiza fiecare solicitare în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de o lună. În cazul în care avem nevoie de mai multe informații din partea dumneavoastră sau avem dificultăți în rezolvarea cererii dumneavoastră, vă vom informa fără întârziere cu privire la faptul ca avem nevoie de timp suplimentar pentru a analiza în mod corespunzător cererea dumneavoastră.

În cazul în care considerați că nu am soluționat toate cererile dumneavoastră sau sunteți nemulțumit(ă) de răspunsurile noastre, puteți formula o plângere împotriva noastră către ANSPDCP.

De asemenea, puteți să vă adresați împotriva noastră și direct instanțelor de judecată competente.

Vă mulțumim că ne-ați încredințat datele dumneavoastră. cu caracter personal şi că ne-ați acordat timpul necesar pentru a citi informarea cu privire la modul în care le prelucrăm. Va rugăm nu ezitați să ne contactați pentru orice nelămuriri.


  • Declar că am luat cunoștință și sunt de acord cu dispozițiile prezentei Note de informare cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal.
  • Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele de contact în scop de marketing direct şi am luat cunoștință de dispozițiile prezentei Note de informare cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal în scop de marketing direct.
  • Sunt de acord ca datele mele de contact să fie transferate către Raiffeisen Bank S.A. și Kaufland Romania în scop de marketing direct, pentru a primi oferte şi alte materiale promoționale cu privire la serviciile şi produsele oferite de aceasta.