TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE I’VELO RELAX

Noi, Asociația Green Revolution, asociație înregistrată și funcționând în conformitate cu legislația din România, având sediul în Strada Avrig nr. 21-31, bl U2, sc. 1, et. 10, ap. 43, Sector 2, Bucureşti, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București sub nr. 36 din data de 25.03.2009 („AGR”) promovăm, în activitatea noastră, utilizarea mijloacelor și soluțiilor de transport ecologice şi economice, în special a utilizării bicicletei ca mijloc de transport alternativ.

În acest scop, dumneavoastră („Utilizatorul”) puteţi beneficia de servicii de închiriere biciclete în scop de recreere de la centrele I’Velo Relax („Serviciile I’Velo Relax”), în termenii şi condiţiile specificate în cele ce urmează („Termenii” sau „Termenii I’Velo Relax”):

 1. APLICABILITATE
  1. Termenii I’Velo Relax se aplică în legătură cu posibilitatea ca dumneavoastră să beneficiaţi de Servicii I’Velo Relax şi, prin acceptarea acestora de către dumneavoastră, aceştia vor forma contractul încheiat între dumneavoastră şi AGR în acest scop („Contractul I’Velo Relax”).
  2. Comandarea oricărui Serviciu I’Velo Relax de la AGR este condiţionată de acceptarea prezenţilor Termeni I’Velo Relax, în versiunea aplicabilă la data comenzii.
 2. SERVICII I’VELO RELAX
  1. Pentru a putea beneficia de unul sau mai multe Servicii I’Velo Relax este necesară îndeplinirea următoarelor condiţii prealabile cumulative:
   1. Prezentarea unui act de identitate aflat în termenul de valabilitate de către dumneavoastră reprezentatului AGR aflat la centrul I’Velo Relax respectiv, din care să rezulte identitatea dumneavoastră, precum şi faptul că acesta aţi împlinit, la data achiziţionării Serviciului I’Velo Relax, vârsta minimă de 14 ani.
    Îndeplinirea acestei condiţii se realizează prin prezentarea unuia dintre următoarele documente: carte de identitate, paşaport, permis de conducere, înainte de a beneficia de fiecare Serviciu I’Velo Relax.
    Dacă, din orice motive, asupra identității dumneavoastră planează orice suspiciuni, AGR, prin personalul centrului I’Velo Relax respectiv, vă va putea solicita prezentarea unui act de identitate suplimentar.
   2. Achitarea, în avans, de către Utilizator a costurile aferente fiecărui Serviciu I’Velo Relax;
    Costurile aplicabile pot varia în funcţie de categoria de Utilizator şi de durata închirierii efective.Costurile* aferente achiziţionării Serviciului I’Velo Relax sunt:

    1. 6 RON/ oră
    2. 10 RON/ 2 ore
    3. 30 RON/ 24 ore

    În cazul depăşirii duratei pentru care costurile au fost suportate, se vor aplica un cost suplimentar de 6 RON/oră de întârziere
    *tinerii sub 16 ani și pensionarii pot beneficia gratuit de Serviciul I’Velo Relax, în limita a 2 ore/ zi, în condiţiile specificate la punctul (c) de mai jos.
    Acestea vor fi afişate în mod vizibil la centrul I’Velo Relax respectiv.

   3. Verificarea ca, la data achiziţionării Serviciului I’Velo Relax, să vă aflaţi într-o stare fizică şi psihică corespunzătoare mersului cu bicicleta.
    Vă revine obligaţia de a comunica personalului AGR de la centrul I’Velo Relax dacă aţi consumat băuturi alcoolice, stupefiante sau orice substanțe cu efect halucinogen înainte de a beneficia de orice Serviciu I’Velo Relax. Încheierea Contractului I’Velo Relax şi/ sau posibilitatea de a beneficia de un Serviciu I’Velo Relax va fi refuzată în cazul în care refuzaţi sau omiteţi să comunicaţi asemenea aspecte, precum și în cazul oricăror suspiciuni rezonabile cu privire la faptul că vă aflaţi într-o stare incompatibilă mersului cu bicicleta.
    De asemenea, încheierea Contractului I’Velo Relax şi/ sau posibilitatea de a beneficia de un Serviciu I’Velo Relax vor fi refuzate de către AGR, dacă, în orice moment, manifestaţi o conduită necorespunzătoare sau necivilizată, cu manifestări de violență fizică sau verbală faţă de alţi Utilizatori, personalul AGR sau faţă de orice altă persoană, în general, precum şi în orice alte cazuri întemeiate.
  2. După verificarea îndeplinirii condiţiilor sus-menţionate, veţi avea dreptul de a închiria o bicicletă din flota disponibilă la momentul solicitării Serviciului I’Velo Relax în centrul respectiv. Închirierea mai multor biciclete de către o singură persoană poate fi efectuată doar în mod excepţional, în condiţiile descrise la art. 3 de mai jos.
  3. Neîndeplinirea oricăreia dintre condiţiile indicate la punctul (a), precum şi refuzul de prezentare a unui act de identitate sau, după caz a unui act de identitate suplimentar, existenţa oricăror suspiciuni legate de orice neconcordanță între datele din documentele de identitate prezentate și situația ce poate fi constatată în mod real, precum şi prezentarea unui/ unor documente de identitate nevalabile vă va împiedica să beneficiaţi de Serviciul I’Velo Relax, chiar dacă la data solicitării, aveţi statutul de utilizator I’Velo Relax.
   Prin excepţie, beneficiază de Serviciului I’Velo Relax fără achitarea costurilor persoanele cu vârsta sub 16 ani (având în vedere că persoanele dobândesc capacitate legală de muncă la împlinirea vârstei de 16 ani) şi pensionarii, având în vedere că aceste categorii de persoane au, în principiu, venituri mai reduse. Gratuitatea se aplică pentru maxim 2 ore de închiriere pe zi.
 3. CONDIŢII SPECIALE PENTRU MINORI
  1. Minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani nu vor putea închiria biciclete în nume propriu.
  2. Dacă îndepliniţi condiţiile indicate la punctul 2(a) şi aveţi calitatea de reprezentant legal al unui minor (părinte, tutore etc.) care nu a împlinit vârsta de 14 ani, puteţi beneficia de Serviciului I’Velo Relax, cu titlu gratuit, pentru minorul respectiv. Veţi răspunde integral de siguranţa minorului pe durata beneficierii de Serviciul I’Velo Relax.
  3. Vă atragem atenţia asupra faptului că, potrivit reglementărilor în vigoare, mai exact potrivit art. 70(2) din Ordonanța de urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, minorii sub 14 ani nu au voie să conducă bicicleta pe drumurile publice, în acest sens nefiindu-le permis să o conducă în afara perimetrului parcului unde se află centrul de închiriere de unde aceasta a fost preluată. AGR nu va putea fi, în nicio situație ţinuţă răspunzătoare și pentru nicio urmare cauzată de folosirea bicicletei de către minorii sub 14 ani în afara parcului.
  4. Posibilitatea de a beneficia de Serviciul I’Velo Relax în condiţiile indicate la art. 3(b) este limitat la punerea la dispoziţie a maxim 3 (trei) biciclete, dintre care una pentru uz propriu şi 2 (două) pentru uzul a doi minori pentru care sunteţi responsabil.
 4. PREDAREA BICICLETEI ŞI ALTE FORMALITĂŢI. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI I’VELO RELAX ŞI STATUTUL DE UTILIZATOR I’VELO RELAX
  1. AGR va verifica, prin personalul prezent la centrul I’Velo Relax respectiv, îndeplinirea condiţiilor pentru ca dumneavoastră să beneficiaţi de Serviciul I’Velo Relax.
  2. În cazul constatării îndeplinirii tuturor condiţiilor generale şi, după caz, a condiţiilor speciale pentru minori, veţi fi întrebat cu privire la intervalul pentru care doriţi să beneficiaţi de Serviciul I’Velo Relax (în vederea determinării sumei de achitat în avans). După achitarea costului, vi se va înmâna bonul fiscal. In cazul neînmânării bonului fiscal, aveţi obligaţia de a solicita dumneavoastră înmânarea acestuia.
  3. În plus, la prima comandă de Servicii I’Velo Relax într-un sezon vi se va solicita să atestaţi luarea la cunoştinţă şi acceptarea Termenilor, prin accesarea link-ului unic transmis pe adresa de e-mail la înregistrare și declararea acceptului bifând căsuța corespunzatoare. Acceptul dumneavoastră va duce la încheierea Contractului I’Velo Relax.
  4. La încheierea Contractului I’Velo Relax, veţi dobândi statutul de utilizator I’Velo Relax. Având în vedere caracterul sezonier al mersului cu bicicleta în România, veţi păstra statutul de utilizator I’Velo Relax pe întreg sezonul în care bicicleta a fost închiriată, precum şi pentru sezonul următor. Pentru evitarea oricăror dubii, statutul de utilizator va înceta la încheierea sezonului următor celui în care aţi beneficiat ultima dată de Servicii I’Velo Relax, în orice caz nu mai târziu de data de [31 noiembrie] a anului următor celui în care aţi beneficiat de Servicii I’Velo Relax în baza prezentului Contract I’Velo Relax.
 5. DURATA FIECĂRUI SERVICIU I’VELO RELAX
  1. Orice bicicletă va fi pusă la dispoziţia dumneavoastră exclusiv în intervalul corespunzător perioadei pentru care au fost achitate costurile aferente, în sensul art. 2(a)(ii).
 6. OBLIGAŢIILE GENERALE ALE DUMNEAVOASTRĂ
  1. Aveţi obligaţia de a folosi orice bicicletă numai în scopul în care aceasta a fost pusă la dispoziţia dumneavoastră, respectiv pentru activități de recreere. De asemenea, aveţi obligaţia de a folosi bicicleta ca un bun proprietar, respectând normele uzuale de utilizare şi condițiile de exploatare.
  2. Aveţi obligaţia de a utiliza bicicleta în condiţii de siguranţă şi de a respecta orice reglementări în vigoare care ar fi incidente, inclusiv cu privire la circulaţia pe drumurilor publice. În cazul încălcării oricărei obligaţii care v-ar reveni, veţi fi exclusiv răspunzător.
  3. Serviciul I’Velo Relax este oferit de AGR exclusiv pentru uzul personal al dumneavoastră. Utilizarea bicicletei de alte persoane, în intervalul în care aceasta este pusă la dispoziţia dumneavoastră pe baza Contractului I’Velo Relax, este interzisă, cu excepţia cazului în care AGR a emis un acord prealabil în formă scrisă pentru o astfel de utilizare. În cazul în care veţi permite sau tolera în orice mod utilizarea bicicletei de orice altă persoană, în absenţa unui acord prealabil scris din partea AGR, veţi rămâne personal şi exclusiv răspunzător faţă de AGR.
  4. În plus, vă revine obligaţia de a respecta oricare şi toate instrucţiunile primite în legătură cu utilizarea bicicletei predate.
 7. OBLIGAŢIA DE RETURNARE
  1. La expirarea intervalului corespunzător perioadei pentru care au fost achitate costurile aferente, aveţi obligaţia de a returna bicicleta la orice centru I’Velo Relax şi în aceeaşi stare cu cea în care a fost preluată. Acestă obligaţie se aplică în mod corespunzător pentru fiecare bicicletă, în cazul în care v-au fost predate mai multe biciclete.
  2. În cazul returnării bicicletei cu întârziere, veţi avea obligaţia de a suporta integral costurile aferente închirierii bicicletei în intervalul suplimentar. Costurile se aplică nefracţionat. Pentru claritate, fracţiunile de oră de întârziere vor fi considerate ore distincte.
  3. În cazul nereturnării bicicletei, veţi avea obligaţia suportării unor despăgubiri echivalente cu valoarea acesteia, plus eventuale costuri suplimentare suportate de AGR în vederea recuperării acesteia. În sensul prezentei dispoziţii, agreaţi că valoarea bicicletei va fi considerată echivalentă valorii de achiziţie a acesteia. O bicicletă va fi considerată ca nereturnată în cazul în care întârzierea în returnarea acesteia depăşeşte 24 de ore sau dacă bicicleta nu este returnată până la sfârşitul programului de lucru al centrului I’Velo Relax, aşa cum este afişat în mod vizibil la centrul respectiv, oricare dintre acestea intervine prima.
   Vă atragem atenţia asupra faptului că nereturnarea bicicletei constituie infracţiunea de abuz de încredere, prevăzută de art. 238 din Codul Penal, pedepsita cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Prin urmare, în cazul nereturnării bicicletei, AGR îşi rezervă dreptul de a sesiza organele de urmărire penală, pentru luarea măsurilor ce se impun.
  4. În cazul în care bicicleta prezintă orice defecţiuni sau daune la momentul returnării, veţi avea obligaţia suportării costurilor de reparaţie sau înlocuire piese care ar fi necesare în vederea aducerii acesteia la starea acesteia din momentul în care a fost predata către dumneavoastră. Pentru evitarea oricăror dubii, costurile de înlocuire a pieselor relevante sunt următoarele:
   • Apărătoare lanț 15 RON
   • Ghidon 10 RON
   • Pipă 15 RON
   • Aripă + suport 15 RON
   • Coș metal 40 RON
   • Roată față 40 RON
   • Roată spate 70 RON
   • Roata descentrată 20 RON
   • Furt/Cadru/Bicicleta distrusă integral – 630 RON
   • Pană 7 RON
   • Furcă 40 RON
   • Lanț 10 RON
   • Aripă față/spate  10 RON
   • Pedală  7 RON (buc)
   • Manetă frână  10 RON
   • V-BRAKE  5 RON
   • Saboți  5 RON
   • Pazie 20 RON
   • Cric 15 RON
   • Cauciuc 15 RON
   • Șa 25 RON
   • Sonerie 4 RON
   • Butuc spate 40 RON
   • Manșon 2 RON
   • Tijă frână 5 RON
   • Dinam 15 RON
   • Far electric 10 RON
   • Stop electric 10 RON
   • Antifurt 25 RON
 8. RĂSPUNDEREA AGR
  1. AGR depune toate eforturile pentru întreţinerea şi repararea flotei de biciclete puse la dispoziţie în cadrul Serviciului I’Velo Relax. Orice eventuale defecte, defecţiuni sau avarii constate la preluarea bicicletei, trebuie aduse de îndată la cunoştinta AGR la momentul preluării bicicletei. În cazul preluării bicicletei fără obiecţiuni, se prezumă că aceasta a fost predată în stare normală de funţionare, fără nici un fel de defecte sau defecţiuni aparente.
  2. AGR nu răspunde în niciun mod pentru sau în legătură cu utilizarea bicicletei de către dumneavoastră într-un mod care contravine siguranţei dumneavoastră sau a altor persoane ori cu încălcarea oricăror obligaţii care vă revin.
 9. ÎNCETAREA CONTRACTULUI I’VELO RELAX
  1. Contractul I’Velo Relax încetează la data pierderii statutului de utilizator I’Velo Relax, în baza art. 4(d) de mai sus.
  2. Contractul I’Velo Relax poate înceta prin: (i) acordul scris între AGR şi dumneavoastră în sensul încetării contractului; (ii) denunţarea unilaterală a contractului de oricare dintre părţi, cu respectarea unui preaviz de 10 zile; (iii) rezilierea contractului de oricare dintre părţi.
  3. Încetarea Contractului I’Velo Relax nu va aduce atingere obligaţiilor dumnevoastră scadente la data încetării.
 10. LEGISLAŢIA APLICABILĂ
  1. Prezenţii Termenii I’Velo Relax sunt guvernaţi de şi urmează a fi interpretaţi în conformitate cu legea română.
 11. DIVERSE
  1. Nulitatea sau inaplicabilitatea oricărei prevederi din aceşti Termeni nu va afecta validitatea sau aplicabilitatea celorlalte prevederi, care vor rămâne aplicabile şi vor continua să producă efecte. În cazul constatării unei astfel de nulități sau inaplicabilități, AGR va înlocui dispoziția nulă sau inaplicabilă cu o altă prevedere care corespunde cel mai bine intenției inițiale.
  2. Neîndeplinirea sau întârzierea AGR de a aplica orice prevedere a acestor Termeni nu va constitui o renunțare la respectiva prevedere sau o renunțare la aplicarea ei.
  3. Prezenţii Termeni prevăd întreaga înțelegere și întregul acord între Noi şi dumneavoastră cu privire la furnizarea de Servicii I’Velo Relax către dumneavoastră și va înlocui orice promisiuni, acorduri, declarații, asumări sau implicații anterioare, fie ca au fost făcute oral sau în scris, între Noi şi dumneavoastră cu privire la acestea.
 12. MODIFICĂRI ŞI REVIZUIRI ULTERIOARE
  1. AGR poate modifica Termenii, caz în care prezenta versiune va fi înlocuită cu o nouă versiune. Asemenea modificări vor fi aduse la cunoştinţa dumneavoastră şi vor constitui o modificare a Contractului, condiţionată de acceptul dumneavoastră.
  2. Nicio modificare a Temenilor nu va produce efecte faţă de dumneavoastră anterior luării acestora la cunoştinţă în mod adecvat şi a acceptării acestora.

 • Declar că am luat cunoștință de dispozițiile Termenilor I’Velo Relax și  că sunt de acord cu încheierea Contractul I’Velo Relax în condiţiile specificate în acești Termeni.