TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE I’VELO APP

Noi, Asociația Green Revolution, asociație înregistrată și funcționând în conformitate cu legislația din România, având sediul în Strada Avrig nr. 21-31, bl U2, sc. 1, et. 10, ap. 43, Sector 2, Bucureşti, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București sub nr. 36 din data de 25.03.2009 („AGR”) promovăm, în activitatea noastră, utilizarea mijloacelor și soluțiilor de transport ecologice şi economice, în special a utilizării bicicletei ca mijloc de transport alternativ.

În acest scop, dumneavoastră („Utilizatorul” sau „Utilizatorul I’Velo App”) puteţi instala şi utiliza aplicaţia mobilă I’Velo („I’Velo App” sau „Aplicația”), în termenii şi condiţiile specificate în cele ce urmează („Termenii” sau „Termenii I’Velo App”):

 1. APLICABILITATE
  1. Termenii I’Velo App se aplică în legătură cu descărcarea, instalarea şi utilizarea I’Velo App şi, prin acceptarea acestora de către dumneavoastră, aceştia vor forma contractul încheiat între dumneavoastră şi AGR în acest scop („Contractul I’Velo App”).
  2. Instalarea şi utilizarea ulterioară a Aplicaţiei sunt condiţionate de acceptarea Termenilor I’Velo App în versiunea aplicabilă la data instalării.
  3. Accesarea oricărui serviciu suplimentar disponibil în interfaţa Aplicaţiei de la AGR sau de la parteneri ori colaboratori ai AGR („Serviciul”) este condiţionată de acceptarea termenilor suplimentari cu privire la asemenea servicii, în versiunea disponibilă în interfaţa Aplicaţiei la data efectuării comenzii pentru astfel de servicii. Detalii suplimentare cu privire la Serviciul în prezent disponibil pot fi consultate la art. 8 de mai jos.
 2. APLICAŢIA I’VELO
  1. AGR vă oferă, prin Aplicația I’Velo, servicii de acces la conținut generat de dumneavoastră și alte informații și resurse interactive.
  2. În funcție de tipul și setările dispozitivului prin intermediul căreia utilizaţi Aplicația I’Velo precum și de opțiunile selectate de dumneavoastră în legătură cu instalarea și utilizarea sa, va puteţi:
   1. monitoriza traseele parcurse pe bicicletă, inclusiv prin înregistrarea anumitor parametri precum viteza de deplasare, altitudinea, distanța, parcursă, ultima poziție geografică şi nivelul de încărcare al acumulatorului dispozitivului de pe care este utilizată Aplicația la inițierea unui traseu prin Aplicaţie şi la finalizarea aceluiasi traseu.Monitorizarea traseelor se realizează prin accesarea și înregistrarea datelor privind localizarea GPS a dispozitivului prin care Aplicaţia este utilizată, atunci iniţiaţi parcurgerea unui traseu prin Aplicație sau automat, în cazul inițierii închirierii unei biciclete I’Velo Urban.Ulterior parcurgerii unui traseu, puteţi opta pentru salvarea acestuia, caz în care veţi putea accesa ulterior un istoric al traseelor parcurse şi astfel salvate.
   2. accesa facilități de interacțiune cu alți utilizatori ai I’Velo Appaflați în zona geografică proximă, fiind posibilă comunicarea în acest mod prin intermediul Aplicaţiei.Puteţi, astfel, trimite date privind geolocalizarea dumneavoastră prin utilizarea Aplicaţiei către alți Utilizatori I’Velo App sau către AGR în vederea obținerii de ajutor în cazul unei situații de urgență (accident, defectarea bicicletei etc.). Similar, puteţi transmite date privin traseul parcurs, astfel încât acestea sa fie vizibile pentru alţi Utilizatori.
  3. Prelucrarea datelor cu caracter personale ale Utilizatorilor, în legătură cu instalarea şi utilizarea Aplicaţiei în modurile indicate mai sus, va fi făcută în scopurile şi pe durata prevăzută în Nota de Informare disponibilă aici: https://ivelo.ro/termeni-conditii/ivelo-app-prelucrarea-datelor/.
 3. CONDIŢII PENTRU INSTALAREA ŞI UTILIZAREA APLICAŢIEI
  1. Pentru a putea instala şi utiliza Aplicaţia, este necesar să îndepliniţi următoarele condiţii prealabile cumulative:
   1. Introducerea unor date de identificare corecte şi complete
    Instalarea și, respectiv, utilizarea Aplicației  sunt condiționate de înregistrarea prealabilă, prin configurarea contului de utilizator I’Velo App (identificat prin adresă de e-mail sau adresă a contului Facebook) și asocierea unei parole.
    Aveţi obligaţia de a folosi pentru înregistrare date de identificare corecte, complete și exacte și să actualizaţi aceste date prin editarea contului de utilizator I’Velo App, din interfaţa Aplicaţiei, ori de câte ori este necesar.
    Utilizarea unor date de identificare incorecte, incomplete, inexacte sau apte să inducă în eroare în orice mod atrage răspunderea dumneavoastră pentru orice prejudicii directe sau indirecte care ar putea fi suferite în orice mod de AGR sau de oricare dintre partenerii sau colaboratorii săi. AGR îşi rezervă dreptul de a verifica acurateţea datelor dumneavoastră de identificare sau contact indicate de dumneavoastră, inclusiv prin colectarea de date cu caracter personal suplimentare (în scopul confirmării identității dumneavoastră sau în vederea acordării accesului la anumite servicii prin intermediul Aplicaţiei, fără o limitare la acestea).
   2. Vârsta minimă
    Doar persoanele în vârstă de cel puțin 16 ani pot accesa Aplicația. În acest sens, la instalarea Aplicației, veţi confirma faptul că aţi împlinit cel puțin această vârstă.
  2. Neîndeplinirea oricăreia dintre condiţiile indicate mai sus va împiedica instalarea Aplicaţiei.
 4. COSTURI
  1. Aplicația este pusă la dispoziția Utilizatorilor cu titlu gratuit, instalarea Aplicației nefiind condiționată, în principiu, de suportarea unor costuri. Cu toate acestea, anumite costuri pot fi suportate de Utilizatori, fără limitare, în legătură cu datele de trafic transferate pentru descărcarea și utilizarea Aplicației, atât de pe teritoriul României, cât și din afara României.
  2. Posibilitatea de a beneficia de Servicii suplimentare poate fi condiţionată de suportarea prealabilă a costurilor aferente. Detalii suplimentare cu privire la acestea vor fi prevazute în termenii aplicabili pentru astfel de Servicii.
 5. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE GENERALE ALE DUMNEAVOASTRĂ
  1. Aveţi dreptul de a utiliza Aplicația exclusiv pentru uzul personal al dumneavoastră. Mai exact, beneficiaţi de un drept ne-exclusiv de a descărca, instala şi folosi Aplicația I’Velo și serviciile puse la dispoziţie prin intermediul acesteia pe teritoriul unde vă aflaţi, pe dispozitive compatibile, doar în scopuri personale, necomerciale.
   Pentru evitarea oricăror dubii, sunteţi informat că următoarele practici contravin prezentelor Condiții Generale, fiind strict interzise:

   • reproducerea, distribuirea, difuzarea, transmiterea, comercializarea, includerea în aplicații derivate a Aplicației sau a elementelor sale, în scopuri comerciale sau folosirea acesteia în orice alt mod care ar contraveni Termenilor I’Velo App;
   • reproducerea, distribuirea, transmiterea oricărei părți din Aplicație în orice mediu și prin orice mijloace, în absența acordului prealabil, în formă scrisă, din partea AGR;
   • modificarea sau decompilarea în orice mod a Aplicației sau a unei părți din aceasta.
  2. La fiecare utilizare a Aplicaţiei, vă revin următoarele obligaţii, fără o limitare la acestea:
   • obligaţia de a respecta în orice moment oricare și toate dispozițiile legale aplicabile, precum și Termenii I’Velo App;
   • obligaţia de a acționa cu bună-credință față de AGR și orice parteneri sau colaboratori ai săi;
   • obligaţia de a vă abține de la orice acțiuni sau inacțiuni care ar putea avea ca obiect sau ca efect încărcarea sau descărcarea unor date, informații sau materiale care ar putea constitui conținut ilegal, neloial sau potențial cauzator de prejudicii oricărei persoane;
   • obligaţia de a obține orice autorizații, permise, licențe care ar putea fi necesare pentru a încărca sau descărca orice date, informații sau materiale;
   • obligaţia de a nu aduce atingere în niciun mod drepturilor celorlalți Utilizatori;
  3. Aveţi dreptul de a înceta în orice moment utilizarea Aplicației descărcate și instalate. În măsura în care nu veţi relua utilizarea Aplicaţiei, AGR va putea considera că intenţia dumneavoastră este de a dezinstala Aplicaţia şi de a denunţa Contractul I’Velo App, aşa cum este detaliat la art. 6 de mai jos.
  4. Vă revine obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a asigura confidențialitatea contului de Utilizator I’Velo App și a parolei asociate și pentru a preveni orice utilizări neautorizate ale contului dumneavoastră și de a aduce de îndată la cunoștința AGR orice utilizări neautorizate despre care aţi lua cunoștință.
  5. Sunteţi responsabil pentru orice prejudicii directe sau indirecte care ar putea fi suportate de AGR sau de oricare dintre colaboratorii sau partenerii săi în legătură cu utilizarea neautorizată a contului dumneavoastră de Utilizator I’Velo App și a parolei.
  6. Aplicația poate presupune afișarea unor denumiri, produse, servicii, mărci aparținând unor terți. Folosirea Aplicației nu poate fi interpretată în nicio circumstanță ca acordând Utilizatorilor un drept asupra acestor denumiri, produse, servicii sau mărci.
 6. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII GENERALE ALE AGR
  1. Existența oricăror indicii cu privire la încălcarea oricăruia dintre Termeni sau oricăror obligații care vă revin dă dreptul AGR de a restricționa sau chiar de a întrerupe complet accesul dumneavoastră la Aplicație sau la oricare dintre Serviciile puse la dispoziţie prin intermediul acesteia, de îndată și fără nicio altă notificare prealabilă.
  2. AGR și partenerii sau colaboratorii săi dețin toate drepturile asupra Aplicației. Conţinutul Aplicației (cuprinzând toate componentele sale perceptibile sau imperceptibile, inclusiv, dar fără a se limita la coduri, texte, imagini, interfața grafică) intră sub incidenţa dispoziţiilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, constituind obiect al protecţiei reglementate de aceste dispoziţii, toate drepturile fiind rezervate, fără ca nicio altă notificare sau informare să fie necesară în acest sens.
  3. AGR își rezervă dreptul exclusiv de a suspenda, retrage sau aduce orice modificări Aplicației în orice moment, fără a fi necesară o notificare prealabilă sau o justificare a unei asemenea măsuri. Pentru evitarea oricăror dubii, AGR poate adăuga, revizui, modifica sau elimina orice module, funcții sau setări ale Aplicației, în orice moment și fără nicio justificare prealabilă.
 7. RĂSPUNDEREA AGR
  1. Niciun fel de răspundere nu revine AGR pentru orice date, informații sau materiale descărcate sau încărcate de dumneavoastră prin intermediul Aplicației, care ar putea fi distruse, pierdute sau șterse ca efect al dezinstalării sau dezactivării Aplicației.
  2. AGR depune toate diligenţele pentru remedierea oricăror eventuale erori în legătură cu funcționarea Aplicației și permanenta revizuire a funcțiilor și setărilor sale.
  3. Totodată, AGR depune toate eforturile pentru a se asigura că descărcarea Aplicației nu are potențialul de a genera pericole informatice, prin utilizarea de tehnologii antivirus avansate. Este indicat să folosiţi un soft antivirus la descărcarea Aplicației. AGR nu îşi asumă răspunderea pentru pierderi, daune sau distrugeri cauzate datelor sau dispozitivelor dumneavoastră survenite în urma descărcării, instalării sau utilizării Aplicației.
  4. AGR și/sau partenerii sau colaboratorii săi nu pot fi ținuți responsabili pentru compatibilitatea Aplicației cu setările dispozitivului utilizatorului prin intermediul căreia aceasta este descărcată, instalată și utilizată.
  5. Pentru evitarea oricăror dubii, AGR și/sau partenerii sau colaboratorii săi nu pot fi obligați la suportarea prejudiciilor directe sau indirecte, previzibile sau imprevizibile, care ar putea fi suferite de dumneavoastră personal sau de terți în orice mod prin utilizarea Aplicației. Astfel, AGR și/sau partenerii sau colaboratorii săi nu răspund în niciun mod pentru:
   • distrugeri, pierderi sau daune datorate conținutului descărcat, stocat sau partajat prin descărcarea și instalarea Aplicației;
   • întreruperi, disfuncționalități sau dificultăţi întâmpinate în timpul instalării, utilizării sau dezinstalării Aplicației;
   • perturbarea în orice mod a funcţionării oricăror sisteme prin utilizarea Aplicației;
   • transmiterea oricăror programe sau componente care ar putea dăuna Utilizatorilor, inclusiv de tipul viruşilor informatici;
   • distrugeri, pierderi sau daune care ar putea fi evitate cu minime diligențe ale Utilizatorului;
   • pierderi, întreruperi, distrugeri care nu sunt în legătură directă cu descărcarea, instalarea sau utilizarea I’Velo App și care nu se pot afla în mod rezonabil sub controlul AGR;
   • întreruperi, disfuncționalități sau dificultăţi întâmpinate în timpul efectuării plăţii oricăror servicii achiziţionate prin intermediul Aplicaţiei.
  6. Aplicația poate include accesul la, trimiterea și descărcarea conținutului furnizat de pagini web aparținând terților considerate de AGR utile în legătură cu Aplicația şi care nu se află sub controlul sau îndrumarea sa. În cazul utilizării unor asemenea legături sau trimiteri, se vor aplica condiţiile generale de utilizare aplicabile pentru respectivele pagini web. Pentru evitarea oricăror dubii, AGR nu garantează în niciun mod exactitatea sau actualitatea informaţiilor prezentate pe paginile web la care se face trimitere prin intermediul Aplicației. Accesul la, trimiterea sau descărcarea conținutului furnizat de alte pagini web nu poate fi interpretată ca o aprobare din partea AGR a conținutului paginii web respective sau a produselor ori serviciilor furnizate sau promovate prin intermediul acesteia.
 8. SERVICIUL I’VELO URBAN
  1. Prin intermediul Aplicaţiei, puteţi achiziţiona abonamente pentru închirierea de biciclete de la oricare staţiile automatizate I’Velo Urban gestionate de AGR din Bucureşti (locaţia staţiilor automatizate I’Velo Urban poate fi consultată on-line la următoarea adresă https://ivelo.ro/urban/), monitoriza şi salva un istoric al traseelor parcurse cu biciclete astfel închiriate („Serviciul I’Velo Urban”).
  2. Pentru a accesa Serviciul I’Velo Urban, este necesar ca dumneavoastră, în calitate de Utilizator I’Velo App, să aveţi, la data accesării, statutul de utilizator I’Velo Relax sau I’Velo Urban, în baza unui Contract I’Velo Relax sau a unui Contract I’Velo Urban în vigoare.
   În cazul în care nu îndepliniţi această condiţie, este necesar să vă prezentaţi la oricare din centrele de închiere I’Velo Relax gestionate de AGR, având în posesie document de identitate valabil, în vederea confirmării validităţii datelor înregistrate la instalarea şi/sau, după caz, în cursul utilizării Aplicaţiei. Locaţia centrelor de închiriere poate fi consultată on-line la următoarea adresă https://ivelo.ro/relax/.
   Pentru a beneficia de Serviciul I’Velo Urban din interfaţa Aplicaţiei, este necesară parcurgerea, în ordine, a următoarelor etape, în scopul dobândirii/ validării statutului de utilizator I’Velo Urban:

   • Accesarea contului nominal din Aplicaţie (identificat prin adresă de e-mail sau adresă a contului Facebook) şi introducerea parolei asociate;
   • Selectarea modulului „Închirieri”, din interfaţa Aplicaţiei;
   • Iniţierea unui flux suplimentar de autentificare prin introducerea de către dumneavoastră a codului numeric personal, pentru verificare îndeplinirii condiţiei privind deţinerea actuală a statutului de utilizator I’Velo Relax sau I’Velo Urban.
    Validarea deţinerii acestui statut se face prin transmiterea unui cod prin SMS la numărul dumneavoastră de telefon.
    Fluxul suplimentar de autentificare se finalizează la introducerea de către dumneavoastră a codului transmis prin SMS.
    Dacă nu introduceţi codul dumneavoastră numeric personal, fluxul suplimentar de autentificare încetează. Într-un asemenea caz, precum şi în cazul în care fluxul de autentificare se întrerupe din orice motiv, veţi fi invitat la oricare din centrele I’Velo Relax, cu un document de identitate valabil.
  3. În afara condiţiilor specifice privind dobândirea statutului de utilizator I’Velo Urban, celelalte reguli privind, de exemplu, suportarea costurilor aferente Serviciului I’Velo Urban, preluarea şi predarea bicicletei de la staţiile automatizate I’Velo Urban şi răspunderea dumneavoastră sau a AGR sunt prevăzute în Termenii I’Velo Urban. Luarea la cunoştinţă şi acceptarea acestora este obligatorie, dacă doriţi să beneficiaţi de Serviciul I’Velo Urban prin Aplicaţie.
 9. ÎNCETAREA CONTRACTULUI I’VELO APP
  1. Puteţi parcurge în orice moment etapele necesare pentru dezactivarea, dezinstalarea sau ștergerea Aplicației, având ca efect imediat pierderea dreptului de a utiliza Aplicația şi denunţarea unilaterală a Contractului I’Velo App.
  2. Contractul I’Velo App poate înceta prin: (i) acordul între AGR şi dumneavoastră în sensul încetării contractului; (ii) retragerea Aplicaţiei de către AGR; (iii) inactivarea contului de Utilizator I’Velo App al dumneavoastră de către AGR. Contul poate fi inactivat la încălcarea oricăruia dintre Termeni de către dumneavoastră, precum şi în cazul în care au trecut mai mult de 2 (doi) ani de la ultima interacțiune a dumneavoastră cu Aplicația. În acest ultim caz, veți fi avertizat cu 5 (cinci) zile înainte de expirarea duratei cu privire la inactivarea contului de Utilizator I’Velo App, iar în măsura în care nu vă veți autentifica în cont până la expirarea acestei perioadei, acesta va fi inactivat în mod automat.
  3. Încetarea Contractului I’Velo App nu va aduce atingere obligaţiilor dumnevaostră scadente la data încetării.
 10. LEGISLAŢIA APLICABILĂ
  1. Prezenţii Termenii I’Velo App sunt guvernaţi de şi urmează a fi interpretaţi în conformitate cu legea română.
 11. DIVERSE
  1. Nulitatea sau inaplicabilitatea oricărei prevederi din aceşti Termeni nu va afecta validitatea sau aplicabilitatea celorlalte prevederi, care vor rămâne aplicabile şi vor continua să producă efecte. În cazul constatării unei astfel de nulități sau inaplicabilități, AGR va înlocui dispoziția nulă sau inaplicabilă cu o altă prevedere care corespunde cel mai bine intenției inițiale.
  2. Neîndeplinirea sau întârzierea AGR de a aplica orice prevedere a acestor Termeni nu va constitui o renunțare la respectiva prevedere sau o renunțare la aplicarea ei.
  3. Prezenţii Termeni prevăd întreaga înțelegere și întregul acord între Noi şi dumneavoastră cu privire la instalarea şi utilizarea Aplicaţiei de către dumneavoastră și va înlocui orice promisiuni, acorduri, declarații, asumări sau implicații anterioare, fie ca au fost făcute oral sau în scris, între Noi şi dumneavoastră cu privire la acestea.
 12. MODIFICĂRI ŞI REVIZUIRI ULTERIOARE
  1. AGR poate modifica Termenii, caz în care prezenta versiune va fi înlocuită cu o nouă versiune. Asemenea modificări vor fi aduse la cunoştinţa dumneavoastră şi vor constitui o modificare a Contractului I’Velo App, condiţionată de acceptul dumneavoastră.
  2. Nicio modificare a Temenilor nu va produce efecte faţă de dumneavoastră anterior luării acestora la cunoştinţă în mod adecvat şi a acceptării acestora.

 • Declar că am împlinit vârsta de 16 ani.
 • Declar că am luat cunoștință de dispozițiile Termenilor I’Velo App și că sunt de acord cu încheierea Contractul I’Velo App în condiţiile specificate în acești Termeni.
 • Declar că am luat cunoștință de dispozițiile Termenilor I’Velo Urban și că sunt de acord cu încheierea Contractul I’Velo Urban, în condiţiile specificate în acești Termeni.